محصولات

سرند لرزشی بدون پاگرد

سرند لرزشی بدون پاگرد

جهت دانه بندی و تفکیک متریال ورودی از نظر ابعاد مورد استفاده قرار می گیرد

سرند لرزشی با پاگرد

سرند لرزشی با پاگرد

جهت دانه بندی و تفکیک محصولات ورودی از نظر ابعاد مورد استفاده قرار می گیرد

Copyright © 2015 www.Ascomix.com. All rights reserved.