محصولات

فیدرلرزشی یا  فیدر ویبره

فیدرلرزشی یا فیدر ویبره

جهت انتقال مواد مورد نیاز دستگاه های دیگر از جمله تسمه ها با کمک نیروی جاذبه و ارتعاش

فیدر شاطونی کوهی

فیدر شاطونی کوهی

جهت تغذیه ی یکنواخت مواد و مناسب برای انجام وظایف سنگین

فیدر شاطونی رودخانه ای

فیدر شاطونی رودخانه ای

از خانواده ی فیدر های شاطونی و جهت تغذیه ی مواد با وظایف سنگین می باشد .

Copyright © 2015 www.Ascomix.com. All rights reserved.