سندباد

جدا سازی ریز دانه ها از ماسه

 نحوه کارکرد

مواد مختلف پس از ورود به دهانه تغذیه بر روی صفحه توزیع گردان سقوط می کنند. نیروی گریز از مرکز موجب به پرواز درآوردن آنها به سمت دهانه های توزیع تحتانی می گردد. ذرات درشت به سمت خارج حرکت کرده و توسط شتاب جاذبه به درون قیف ته نشین می شوند تا از خروجی قیف به بیرون از دستگاه حرکت کنند و این همان ماسه است.

بر اساس استاندارد ASTM و همچنین نشریه 101 وزارت راه و شهرسازی ایران، ماسه از نظر ابعادی به دانه های بین 200 مش ( 0.074 میلی متر) و 4 مش ( 4.76 میلی متر) گفته می شود.

ریز دانه هایی که توسط جریان هوا در گردش درونی از محفظه میانی خارج می شوند نهایتا در قیف بیرونی ته نشین می گردند و به سمت خروجی حرکت می کنند.

 تنظیم دستگاه

  • با تغییر میزان بار ورودی
  • با تغییر سرعت دورانی شفت اصلی
  • با تغییر فلنج زیر فن داخلی
  • با تغییر تیغه های ثابت
  • با تغییر مکان تیغه های فن داخلی

  محدودیت های دستگاه

  • رطوبت کمتر از 2 درصد بهترین راندمان را می دهد.
  • حداکثر دانه های ورودی 5 میلی متر می باشد. 

کاتالوگ محصول
کاتالوگ اصلی
Copyright © 2015 www.Ascomix.com. All rights reserved.